تاثیر جریان نقد آزاد و رشد شرکت بر همزمانی بازده سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری

2 عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی میزان اثرگذاری تاثیر جریان نقد آزاد  و رشد شرکت  بر همزمانی بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه اصلی این تحقیق این است که شرکت های با رشد پایین و جریان نقد بالا همزمانی بازده سهام بالاتری دارند. برای آزمون فرضیه و رسیدن به اهداف تحقیق، 101 نمونه از  شرکت‌ها (505 سال – شرکت) که در سال های1389 تا 1393 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. روش آماری برای فرضیه اصلی مطرح شده در این تحقیق، برازش مدل داده های ترکیبی به روش رگرسیون پانل با اثرات تصادفی است.
یافته های تحقیق نشان می دهد که بین جریان نقد آزاد  و رشد شرکت با همزمانی بازده سهام ارتباط معنی داری وجود داشته و در حدود 49 درصد از تغییرات متغیر همزمانی بازده سهام توسط این متغیرها بیان می شود.

کلیدواژه‌ها


*      بایزیدی، ابراهیم، اولادی، بهنام، عباسی، نرگس، (1389)، تحلیل آماری با MINITAB16، انتشارات عابد، تهران، چاپ دوم
*      تهرانی، رضا و رضا حصارزاده، (1388) تأثیر جریان­های نقدی آزاد و محدودیت در تأمین مالی بر بیش سرمایه­گذاری و کم سرمایه­گذاری، تحقیقات حسابداری، شماره 3؛
*      کاشانی پور، محمد و بیژن نقی نژاد(1388) بررسی اثر محدودیت­های مالی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد، تحقیقات حسابداری، شماره دوم.
*      پور حیدری، امید و امیر سروستانی و رحمت اله هوشمند، (1391) تاثیر رقابتی بودن بازار محصول بر هزینه های نمایندگی، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار شماره 16
*      مهرانی و حصارزاده، (1388). کیفیت حسابداری و سطح انباشت وجوه نقد. فصلنامه بورس اوراق بهادار. سال دوم، شماره 5
*      فروغی داریوش، سعیدی علی، رسائیان امیر، زارع سحر(1390). تأثیر کیفیت سود بر میزان نگهداری وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران . دو فصلنامه برنامه و بودجه. دوره16. شماره 2
*      قائمی، محمدحسین و سیدمصطفی علوی (1391). رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری و موجودی نقد. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت.سال پنجم. شماره دوازدهم
*      نوروش، ایرج و غلامرضا کرمی(1384). حسابداری میانه 1. تهران، انتشارات کتاب نو
*      محمد یوسفی(1394) بررسی تاثیر جریان نقدی آزاد بر همزمانی بازده سهام بر شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران.  اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کاردر سال ۱۳۹۴
*      William Mingyan Cheung • Li Jiang, Springer Science+Business Media New York (2014)
*      Autukaite.R And Molay.E(2011).Cash Holdings, Working Capital And Firm Value:Evidence From France.University of Nice-Sophia Antipolis (IAE). Electronic copy available at:http://ssrn.com/abstract=1836900
*      Chen.Y, Cheng.C.S.A and Huang.Y.L(2012). Value of Cash Holdings: the Impact of Cash from Operating,Investment and Financing Activities. papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1985476
*      Faulkender, M. and R. Wang (2006). "Corporate financial policy and the value of cash." Journal of Finance 61(4): 1957-1990.
*      Jensen, M. C., 1986, Agency costs of free-cash-flow, corporate finance, and takeovers,American Economic Review 76, 323–329.
*      Harford, J., Mansi, S., Maxwell, W., 2008. Corporate governance and firm cash holdings. Journal of Financial Economics 87, pp. 535–555
*      Mclean, R. D. (2011). "Share issuance and cash savings." Journal of Financial Economics 99(3)693-715.
*      Lee, E. and S. Lin. (2008) "Corporate sell-offs in the UK: Use of proceeds, financial distress and long-run impact on shareholder wealth." European Financial Management 14(2): 222-242.
*      Louis.H, Sun.A and  Urcan.O(2011). Value of cash holdings and accounting conservatism. Smeal College of Business, Pennsylvania State University, University Park, PA, 16802
*      Lee, Cheng.Few, (2009). Cash Holdings, Corporate Governance Structure and Firm Valuation, Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, Vol. 12, No. 3, pp. 475-508
*      Lee.A, Powell.R(2010), Excess cash holdings and shareholder value. University of New South Wales, Australia. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1585623
*      Sun.Q, Yung.K and Rahman(2012).Earnings quality and corporate cash holdingsAccounting and Finance 52
*      Walker, M. and K. Yost (2008). "Seasoned equity offerings: what firms say, do, and how the market reacts." Journal of Corporate Finance 14: 376-386