بررسی تأثیر خوش بینی مدیریتی بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان

2 کارشناس ارشد حسابداری

3 گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان

چکیده

بحث حساسیت سرمایه­گذاری به جریان نقدی یکی از موضوعاتی است که اخیراً مورد توجه پژوهشگران مالی قرار گرفته است. این شاخص از طریق  میزان تغییرات در مخارج سرمایه­ای شرکت به ازای یک واحد تغییر در جریان نقدی، اندازه­گیری می­شود.هدف از این تحقیق بررسی معیار خوش­بینی مدیریتی و تاثیر آن بر حساسیت سرمایه­گذاری به جریان نقدی با در نظر گرفتن وجود و یا عدم وجود محدودیت مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور اطلاعات مالی 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 تا 1392 بررسی گردیدند. تعداد داده­های جمع­آوری شده برای این پژوهش 700 سال-شرکت می­باشد. به منظور انجام آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش رگرسیون چندمتغیره با رویکرد داده‌های ترکیبی(Panel Data) و برای انجام روش­های آماری از نرم­ افزارهای SPSS21 و Eviews7 استفاده شده است. نتایج پژوهش ارتباط مثبت و معنادار میان خوش­بینی مدیریتی و حساسیت سرمایه­ گذاری را در میان کل نمونه، و همچنین در میان شرکت­های طبقه ­بندی شده تحت عنوان دارای محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی را نشان می­دهد. همچنین نتایج حاکی از آن است که حساسیت سرمایه ­گذاری به جریان نقدی در نتیجه­ ی خوش ­بینی مدیریتی در شرکت­های دارای محدودیت مالی بیشتر از شرکت­های بدون محدودیت مالی است.

کلیدواژه‌ها


*      بادآورنهندی، ی. و درخور، س. (1392). رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و خالص سرمایه­گذاری، پژوهش­های تجربی حسابداری، سال دوم، ش8، صص176-184.
*      بوستانی، ف و رضایی، ف. (1394). تأثیر خوش‌بینی مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری و ارزش شرکت، اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد کاربردی و تجارت.
*      رحیمیان، ن. و جان فدا، ر. (1393). نظام راهبری شرکتی و محدودیت­های مالی (حساسیت سرمایه­گذاری به جریان نقد)، دانش حسابداری، سال سوم، شماره دهم، صص 45-25.
*      رهنمای رودپشتی‌، ف. و صالحی، ا. (1393)‌، مکاتب و تئوری‌های مالی و حسابداری‌‌، چاپ دوم‌، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی .
*      عرب‌صالحی، م. و اشرفی، م.(1390). نقش ذخایر نقدی در تعیین حساسیت سرمایه­گذاری- جریان نقدی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش­های حسابداری مالی، سال سوم، شماره سوم، صص94-75.
*      کاشانی­پور، م.، راسخی، م.، نقی­نژاد، ب. و رسائیان، ا. (1389). محدودیت­های مالی و حساسیت سرمایه­گذاری به جریان­های نقدی در شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت­های حسابداری، دوره دوم، صص 74-51.
*      Anthony, J., Ramesh, K.(1992). Association between accounting performance measures and stock prices: a test of the life cycle hypothesis, Journal of Accounting and Economics, 15, 203-227.
*      Arsalan, Ö., Florackis, C. and Ozkan, A. (2006). The Role of Cash Holdings in Reducing Investment–Cash Flow Sensitivity, Emerging Markets Review,7(4), 320–338.
*      Ben Mohamed, E., Fairchild, R. and Bouri, A. (2014). Investment cash flow sensitivity under managerial optimism: New evidence from NYSE panel data firms, Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 19, 11–18.
*      Denis, D. J. and Sibilkov, V.(2009). Financial Constraints,investment, and the Value of  Cash  Holding, http://rfs.oxfordjournals.org/content/23/1/247.full.pdf.
*      Duchin, R., Ozbas, O. and Sensoy, B. A.(2010). Costly external finance, corporate investment and the subprime mortgage financial crisis, Journal of Financial Economics, 97(3): 418-435.
*      Fazzari, S. R., Hubbard, G. and Petersen, B., (1988). Financing Constraints and Corporate Investment, Brooking Papers on Economic Activity, 1, 141-195.
*      Francis, B., Hasan, I., Song, L., and Waisman, M.,(2013). Corporate Governance and Investment-Cash Flow Sensitivity: Evidence from Emerging Markets, Emerging Markets Review, 15, 57-71.
*      George, R., Kabir, R. and Qian, I., (2008). Investment-Cash Flow Sensitivity and Financial Constraints: An Analysis of Indian Business Group Firms, SSRN Working Paoer.
*      Hoshi, T., Kashyap, A. and Scharfstein, D., (1991). Corporate Structure, Liquidity and Investment: Evidence from Japanese Industrial Groups, Quarterly Journal of Economics, 106(1), 683-701.
*      Hovakimian, A. G., (2009). Cash FlowSensitivity of Investment., European Financial Management, 15(1), 47-65.
*      Jensen, M. and Meckling, W.(1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agencycosts, and ownership structure, Journal of Financial Economics, 3, 305–360.
*      Kaplan, S. N. and Zingales, L., (1997). Do financing constraints explain why investment is correlated with cash flow?, Quarterly Journal of Economics, 112, 169–215.
*      Malmendier, U. and Tate, G.(2005). Does overconfidence affects corporate investment? CEO overconfidence measures revisited, European Financial Management, 5(11), 649-659.
*      Modigliani, F. and Miller, M. H., (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment, American Economic Review, 48, 261–297
*      Myers, S. and Majluf, N., (1984). Corporate financing and investment decision when firms have information that investors do not hane, Journal of Financial Economics, 13(2), 187-221.
*      Oliveira, A., (2007). Discussion of rational and psychological decision-making the-ories and models: the search for a cultural-ethical decision-making model. Electronic, journal of business ethics and organization studies, 12(2), 12–17