دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی نقش خانوادگی بودن شرکت بر رابطه بین برخی از جنبه های اصول راهبری و گردش معاملات سهام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1398

احسان قدردان؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ پرستو کریمی نصرت


بررسی تاثیر تمرکز زدایی مالی بر رابطه بین اهرم مالی و گزارشگری مالی متهورانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

مسعود طاهری نیا؛ محمد جعفری؛ علی حسنوند


طراحی و تدوین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور با استفاده از مدلهای چندسطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1397

تیمور محمدی؛ هادی جوهری


مقاله پژوهشی

ارزیابی نقش توأم احساسات سرمایهگذاران و ارزش ویژه برند بر عملکرد کوتاهمدت عرضههای اولیه سهام )شواهدی از بازار سرمایه ایران(

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

نوشین کفشی؛ عبدالمجید عبدالباقی


ناهمسانی شرطی نمایی) E-Garch ( در مدلسازی نوسانات مبتنی بر معاملات اختلال زا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1398

عبدالمجید عبدالباقی؛ سیاوش صبور؛ مریم باقری رفیع


افق سرمایه‌گذاری بهینه در تپیکس (شاخص قیمتی بورس اوراق بهادار تهران) و مقایسه آن با شاخصهای قیمتی بورس مطرح دنیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1398

عزت اله عباسیان؛ ابراهیم نصیر الاسلامی؛ احسان صنیعی


بررسی نقش عوامل روانشناختی و عملکردی بر تمایل به سرمایه گذاری در بازار سهام با نقش میانجی رضایت سرمایه گذار و ریسک ادارک شده سرمایه گذاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1398

سلیل جعفری؛ منصور گرکـــز؛ پرویز سعیدی؛ علیرضا معطوفی


اندازه‌گیری ریسک در چهارچوب ارزش در معرض خطر (VaR): کاربردی از مدل‌های GARCH Levy (مطالعه بخش صنایع شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

حسین امیری؛ محمود نجفی نژاد؛ محمد صیادی