کلیدواژه‌ها = بازار سهام
نااطمینانی در بازار دارایی های اقتصاد کلان: رهیافتی از پرتفوی تصادفی

دوره 12، شماره 42، تیر 1398، صفحه 217-229

هاشم زارع؛ زینب رضایی سخا؛ محمد زارع


طراحی و کالیبراسیون یک مدل DSGE کینزین جدید با پویایی بازار سهام در اقتصاد ایران

دوره 11، شماره 38، تیر 1397، صفحه 57-75

احمد صلاح منش؛ سیدعزیز آرمن؛ ابراهیم انواری؛ عبداله پورجوان


واکنش بازار سهام تهران به نرخ ارز

دوره 7، شماره 3(پیاپی 23)، مهر 1393، صفحه 75-84

مانی موتمنی؛ فائزه آریانی