کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
پیش‏بینی شوک منفی قیمت سهام مبتنی بر رویکرد فراابتکاری

دوره 14، شماره 50، شهریور 1400، صفحه 99-108

ابراهیم فدایی؛ ایمان داداشی؛ محمد جواد زارع بهنمیری؛ کاوه آذین فر


بررسی روش های هوشمند در حل مسئله سبد سهام مقید در بازار سهام تهران

دوره 9، شماره 31، مهر 1395، صفحه 85-96

عصمت جمشیدی عینی؛ حمید خالوزاده


بررسی روش های هوشمنددرحل مسئله سبد سهام مقید در بازار سهام تهران

دوره 9، شماره 29، فروردین 1395، صفحه 85-96

عصمت جمشیدی عینی؛ حمید خالوزاده


سنجش دستکاری قیمت ها با استفاده از مدل های تحلیل ممیزی درجه دوم و الگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی

دوره 8، شماره 28، دی 1394، صفحه 119-143

محمدحسین پوست فروش؛ علیرضا ناصر صدرآبادی؛ محمود معین الدین