کلیدواژه‌ها = نقدشوندگی
بررسی رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران نهادی در نوسانات شدید بازار

دوره 16، شماره 58، مرداد 1402، صفحه 140-153

10.30495/jfksa.2023.22616

علی ابراهیم نژاد؛ حمیدرضا اهرابی؛ مهدی حیدری


نقدشوندگی سهام: رفتار بازار در رابطه با معاملات برخط

دوره 13، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 97-110

بهزاد کاردان؛ مهدی مرادی؛ سیدعلی موسوی گوکی؛ مهدی یعقوبی


ارتقای مدل قیمت گذاری سهام مبتنی بر عامل ریسک نقدشوندگی

دوره 10، شماره 35، مهر 1396، صفحه 1-17

محمدعلی خجسته؛ رضا تهرانی


توان توضیحی نقدشوندگی با تاکید بر سنجه‌های مختلف

دوره 9، شماره 31، مهر 1395، صفحه 35-52

مریم دولو؛ مرضیه شاکراردکانی


بررسی معاملات پربسامد و تأثیر آن بر نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 28، دی 1394، صفحه 1-26

مونا عسگری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمدعلی عبدالوند


بررسی ارتباط بین سهام شناور آزاد با ریسک نامطلوب و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، اسفند 1390، صفحه 71-88

فروغ رستمیان؛ المیرا اسلامی برجلو