کلیدواژه‌ها = احتمال نکول
برآورد احتمال نکول تسهیلات اعطایی به اشخاص حقوقی در موسسات سپرده پذیر غیربانکی

دوره 14، شماره 49، خرداد 1400، صفحه 149-162

شادانلو عامری سیاهویی؛ حمیدرضا کردلویی؛ سید محمد عبداللهی کیوانی


بررسی ارتباط بین احتمال نکول و ساختار سرمایه با استفاده از مدل KMV و روش پنل دیتا

دوره 6، شماره 2(پیاپی 18)، شهریور 1392، صفحه 85-96

شهلا آذری پناه؛ میرفیض فلاح شمس