کلیدواژه‌ها = ریسک اعتباری
برآورد احتمال نکول تسهیلات اعطایی به اشخاص حقوقی در موسسات سپرده پذیر غیربانکی

دوره 14، شماره 49، خرداد 1400، صفحه 149-162

شادانلو عامری سیاهویی؛ حمیدرضا کردلویی؛ سید محمد عبداللهی کیوانی


تاثیر ریسک‌های مالی بر کارایی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 1-13

امیرحسین ارضاء؛ فرناز صیفی


بررسی ارتباط بین احتمال نکول و ساختار سرمایه با استفاده از مدل KMV و روش پنل دیتا

دوره 6، شماره 2(پیاپی 18)، شهریور 1392، صفحه 85-96

شهلا آذری پناه؛ میرفیض فلاح شمس


تخمین و شبیه سازی همبستگی ریسک نکول شرکتها با استفاده از مد لهای شدت

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، خرداد 1391، صفحه 35-47

کریم نوروزی پور؛ حسن داداشی؛ مهدی محمدی


طراحی الگویی جهت اعتبارسنجی مشتریان حقوقی بانک با استفاده از معیار 5C

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تیر 1388، صفحه 135-154

دکتر فرزانه حیدرپور؛ مصطفی کارذبحی