کلیدواژه‌ها = مدیریت ریسک
تجزیه و تحلیل مدیریت سود و مدیریت ریسک متأثر از رفتارهای متقلبانه (نقش عوامل تعدیل کننده)

دوره 15، شماره 53، خرداد 1401، صفحه 97-109

10.30495/jfksa.2022.20215

مریم عطاراسدی؛ سیدیوسف احدی سرکانی؛ محسن امینی خوزانی


ریسک اعتباری در صنعت لیزینگ

دوره 1، شماره 3(پیاپی 3)، دی 1387، صفحه 79-105