نویسنده = �������������������������� ��������
رابطه نقدشوندگی سهام با کوتاه‌نگری مدیران شرکت

دوره 13، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 181-199

فرزین رضایی؛ اکرم فیروزعلیزاده؛ رادمان ملیحی شجاع