نویسنده = ������������ ���������� ����������
ارائه مدل علّی ریسک‌های صکوک در ایران

دوره 15، شماره 53، خرداد 1401، صفحه 123-137

10.30495/jfksa.2022.20217

زینب آهنگر؛ نوروز نوراله زاده؛ رویا دارابی


واگرایی نظرات و اثر تعدیلی توجه و مشارکت سرمایهگذاران به بازار عرضه اولیه سهام

دوره 14، شماره 49، خرداد 1400، صفحه 41-56

نفیسه تقی زاده؛ محسن حمیدیان؛ نوروز نوراله زاده