نویسنده = ������ ������������ ����������������
پروفایل صحت تجمعی در ارزیابی ریسک اعتباری بانک‌ها: مدل‌های مبتنی بر اطلاعات حسابداری و مدل‌های مبتنی بر اطلاعات بازار

دوره 14، شماره 51، آذر 1400، صفحه 19-32

10.30495/jfksa.2021.19249

سمانه شفیعی؛ محمدحامد خان محمدی؛ علیرضا زارعی سودانی؛ محمود آقا حسینعلی شیرازی؛ زهرا مرادی


تبیین مدل جامع بعد اقتصادی کیفیت زندگی و ارتباط آن با استرس مالی در ایران

دوره 14، شماره 50، شهریور 1400، صفحه 77-98

فاطمه قائمی؛ محمد حسنی؛ محمدحامد خان محمدی