نویسنده = ���������� �������� ����������
ارزیابی عملکرد دانش‌محور(KPMS) نظام مالی بانکداری در چارچوب رویکرد منابع سازمانی

دوره 10، شماره 33، فروردین 1396، صفحه 119-132

بهروز رضایی منش؛ حبیب رودساز؛ مهدی حقیقی کفاش؛ محمدتقی تقوی فرد؛ عباس کمرئی