نویسنده = ������������������ ��������
تبیین رابطه بازدهی و نوسانات همزمان بازدهی سهام با استفاده از الگوی اختیارات سرمایه‌گذاری

دوره 11، شماره 37، فروردین 1397، صفحه 59-71

فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ جعفر جولا


استخراج ریاضی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در چارچوب حسابداری ذهنی

دوره 10، شماره 36، دی 1396، صفحه 1-12

محمدرضا اولی؛ هاشم نیکومرام؛ آزیتا جهانشاد؛ زهرا پورزمانی