نویسنده = ������������ ���������� ����������
تبیین نقش متغیرهای مالی و اقتصادی بر بازده سهام با مدل مارکف سوئیچینگ

دوره 14، شماره 50، شهریور 1400، صفحه 135-152

عاطفه یزدانی ورزی؛ عرفان معماریان؛ سیدعلی نبوی چاشمی