نویسنده = ������������ �������������������� ����������
پیامدهای سواد مالی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران و عملکرد سرمایه‏گذاری

دوره 12، شماره 41، فروردین 1398، صفحه 113-123

سامان رحمانی نوروزآباد؛ اسفندیار محمدی