نویسنده = �������������� ����������
نقدشوندگی سهام: رفتار بازار در رابطه با معاملات برخط

دوره 13، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 97-110

بهزاد کاردان؛ مهدی مرادی؛ سیدعلی موسوی گوکی؛ مهدی یعقوبی