نویسنده = ���������� �������������� ��������
تجزیه و تحلیل مدیریت سود و مدیریت ریسک متأثر از رفتارهای متقلبانه (نقش عوامل تعدیل کننده)

دوره 15، شماره 53، خرداد 1401، صفحه 97-109

10.30495/jfksa.2022.20215

مریم عطاراسدی؛ سیدیوسف احدی سرکانی؛ محسن امینی خوزانی


تاثیر عوامل فرهنگی اجتماعی بر مشارکت در بورس با تبیین نقش میانجی اعتماد (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار ایران)

دوره 11، شماره 40، بهمن 1397، صفحه 65-80

محمدعلی متفکرآزاد؛ حسین اصغرپور؛ سیدعباس موسویان؛ رضا رنج‌پور؛ محسن امینی خوزانی