نویسنده = ������ ������������ ����������������
طراحی سیستم سبد گردان خودکار با استفاده از مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال

دوره 12، شماره 41، فروردین 1398، صفحه 45-56

سیدمرتضی لعل سجادی؛ سیدحجت وکیلی؛ سیدبابک ابراهیمی