نویسنده = ���������������� ����������
استخراج ریاضی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در چارچوب حسابداری ذهنی

دوره 10، شماره 36، دی 1396، صفحه 1-12

محمدرضا اولی؛ هاشم نیکومرام؛ آزیتا جهانشاد؛ زهرا پورزمانی


تاثیر جریان نقد آزاد و رشد شرکت بر همزمانی بازده سهام

دوره 10، شماره 35، مهر 1396، صفحه 35-47

آذر یعقوبی خانخواجه؛ آزیتا جهانشاد