نویسنده = �������� ������������������ ��������
آمیخته بازاریابی خدمات و تاثیر آن بر رفتار سهامداران

دوره 11، شماره 40، بهمن 1397، صفحه 37-46

اکبر افتخاری علی آبادی؛ محمد همتی روزبهانی