نویسنده = ���������� ������ ������������ ��������
بررسی تاثیر پراکندگی مالکیت بر رابطه بین افشای اختیاری و هزینه ی سرمایه مالکانه

دوره 13، شماره 46، تیر 1399، صفحه 25-37

فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرید غلامی حسن کیاده؛ آریا امین پور