نویسنده = ���������� �������� ��������������
ارائه مدل پیشنهادی پیش‌بینی پایداری مالی شرکت با استفاده از روش اکونوفیزیک

دوره 14، شماره 49، خرداد 1400، صفحه 101-116

مولود سلیمانی؛ فائق احمدی؛ محمدحسین رنجبر؛ حمیدرضا وکیلی فرد