نویسنده = ������������ ������ ������
ارائه مدل توسعه استارت‌آپ‌های فناورانه جهت پویایی سازوکارهای راهبری برون‌سازمانی

دوره 16، شماره 57، خرداد 1402، صفحه 73-91

10.30495/jfksa.2023.22389

پژمان حاجت پور؛ صابر ملاعلیزاده زواردهی؛ اله کرم صالحی


ارزیابی تاثیر سطوح مختلف افشای ریسک شرکت بر ادراکِ سرمایه‌گذاران: تحلیلِ اقلیدسی براساس متن کاوی

دوره 15، شماره 54، شهریور 1401، صفحه 65-86

10.30495/jfksa.2022.20590

محمدحسین لبیب زاده؛ رضوان Rezvan؛ اله کرم صالحی؛ فرشین هرمزی