نویسنده = ���������� ������������ ���������������� ������������