نویسنده = �������������� ������������ ����������������
تحلیل اثرپذیری تراز پرداخت‌ها از تحولات بازار ارز: مطالعه موردی ایران

دوره 8، شماره 25، فروردین 1394، صفحه 81-100

نصرالدین آقازاده کمالی؛ مجید دلاوری؛ علی‌اصغر اسفندیاری