نویسنده = ������������ ������
بانکداری باز در عصرتحول دیجیتال: رویکرد نظری و تحلیل رفتاری

دوره 16، شماره 59، آبان 1402، صفحه 1-21

10.30495/jfksa.2023.23062

شادی اویارحسین؛ عباس طلوعی؛ رضا رادفر؛ علی رضا پورابراهیمی


ارائه‌ی یک مدل دو مرحله‌ی مبتنی بر داده کاوی جهت ارزیابی عملکرد مشتریان مشترک بانک و بیمه

دوره 14، شماره 50، شهریور 1400، صفحه 1-14

حمیدرضا امیر حسنخانی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ علیرضا پورابراهیمی؛ رضا رادفر