نویسنده = ������������ ��������
تاثیر انحراف نرخ ارز موثر واقعی بر صادرات غیرنفتی ایران کاربردی از رهیافت BEER

دوره 9، شماره 32، دی 1395، صفحه 95-113

علیرضا کازرونی؛ زانا مظفری؛ مریم کریمی کندوله؛ مسلم امینی


برآورد نرخ بهره در ایران با استفاده از منطق فازی

دوره 9، شماره 30، مرداد 1395، صفحه 77-93

علیرضا کازرونی؛ پویان کیانی؛ زانا مظفری