نویسنده = �������������� ����������
صکوک منفعت و پوشش ریسکهای مترتب بر آن

دوره 7، شماره 24، دی 1393، صفحه 63-77

تقی ترابی؛ سمانه طریقی؛ عبداله دریابر؛ پیمان تاتایی