نویسنده = �������������� ������������
بهینه سازی پرتفوی در فضای حباب بازار سرمایه

دوره 11، شماره 40، بهمن 1397، صفحه 113-126

عبداله دریابر؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ فرهاد غفاری


صکوک منفعت و پوشش ریسکهای مترتب بر آن

دوره 7، شماره 24، دی 1393، صفحه 63-77

تقی ترابی؛ سمانه طریقی؛ عبداله دریابر؛ پیمان تاتایی