نویسنده = �������������� ��������
ارائه مدل علّی ریسک‌های صکوک در ایران

دوره 15، شماره 53، خرداد 1401، صفحه 123-137

10.30495/jfksa.2022.20217

زینب آهنگر؛ نوروز نوراله زاده؛ رویا دارابی


انتخاب پرتفوی بهینه سهام در شرکت‌های پذیرفته شده‌ی بورس اوراق بهادار تهران به روش ICDE

دوره 9، شماره 31، مهر 1395، صفحه 111-122

رویا دارابی؛ سیدحسام وقفی؛ سیدجواد حبیب زاده؛ مهناز آهنگری