نویسنده = �������������� ��������
کشف ریزش ارزش سهام بر مبنای نظریه گراف مبتنی بر حافظه

دوره 13، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 15-30

سیدجواد حبیب زاده بایگی؛ رویا دارابی؛ فاطمه صراف؛ یداله نوری فرد