نویسنده = ������������ ������������ ������������������
همزمانی قیمت سهام بر پایه عدم قطعیت در سیاست‌های پولی

دوره 15، شماره 55، آذر 1401، صفحه 15-32

10.30495/jfksa.2022.21082

سعید صالحی؛ نرگس یزدانیان؛ هدی همتی؛ سیدعلیرضا میرعرب بایگی