نویسنده = ���������� ������������ �������� ����������
راهکارهای پیش‌گیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده*

دوره 2، شماره 4(پیاپی 4)، دی 1388، صفحه 1-24

دکتر یگانه موسوی جهرمی؛ فرهاد طهماسبی بلداجی؛ نرگس خاکی