نویسنده = ���������� ���������� �������� ��������
رابطه بین اندازه شرکتها و هزینه های سیاسی

دوره 2، شماره 4(پیاپی 4)، دی 1388، صفحه 41-61

دکتر احمد یعقوب نژاد؛ نعمت اله جوادی