نویسنده = ���������������� �������� ����������
بررسی رابطه بین هموارسازی سود و سود ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه ای در ایران

دوره 2، شماره 4(پیاپی 4)، دی 1388، صفحه 86-105

دکتر زهرا پورزمانی؛ دکتر آزیتا جهانشاد؛ فرامرز صفائی کویشاهی