نویسنده = ���������� ������������ �������� ��������
هدف‌گذاری تورم: تاثیر آن بر روند تورم در کشورهای مختلف جهان

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1)، فروردین 1388، صفحه 1-14

دکتر احمد جعفری صمیمی؛ سارا حنجری