نویسنده = ������������ �������� ����������
سیاستهای سرمایه در گردش و سودآوری سهام

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1)، فروردین 1388، صفحه 15-33

هاشم ولی پور؛ زهرا سادات حسینی