نویسنده = ������������ ���������������� ��������
بررسی رابطه بین رشد ارزش افزوده اقتصادی و اهرم عملیاتی و ارزش شرکت

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تیر 1388، صفحه 65-90

دکتر هاشم نیکومرام؛ مریم علویان قوانینی