نویسنده = ������������ ���������������� �������� ������������
سنجش ارتباط بین سرمایه فکری با متغیرهای نوین سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش آفرینی

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تیر 1388، صفحه 111-134

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی؛ هدی همتی