نویسنده = ������������������ �������� ��������
بررسی رابطه بین روش‌های تامین مالی (منابع خارجی) و بازده سهام

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تیر 1388، صفحه 155-172

دکتر مجید زنجیردار؛ سیدسجاد ابراهیمی راد