نویسنده = �������� �������� �������� ����������
عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها (مطالعه موردی بانک ملت)

دوره 2، شماره 3(پیاپی 3)، مهر 1388، صفحه 27-54

دکتر احمد یزدان پناه؛ سکینه شکیب حاجی آقا