نویسنده = ���������� ���������� �������� ��������
عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها (مطالعه موردی بانک ملت)

دوره 2، شماره 3(پیاپی 3)، مهر 1388، صفحه 27-54

دکتر احمد یزدان پناه؛ سکینه شکیب حاجی آقا


پیش بینی منابع نقدینگی بانک ها (مطالعه موردی بانک اقتصاد نوین)

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تیر 1388، صفحه 1-28

دکتر احمد یزدان پناه؛ زهرا عباسی پشتهانی