نویسنده = ���������� ���������������� ��������
بررسی عملکرد مدل‌های APT و Adj-CAPM در پیش بینی بازده مورد انتظار سهام

دوره 2، شماره 3(پیاپی 3)، مهر 1388، صفحه 77-89

دکتر زهرا امیرحسینی؛ سمیه محسنی بهبهانی