نویسنده = ���������������������� �������� ��������������
بررسی رابطه ساختار مالی و مالکیت شرکت‌ها با افشای کامل اطلاعات در بازار سرمایه تهران

دوره 2، شماره 3(پیاپی 3)، مهر 1388، صفحه 91-110

دکتر مریم صلاحی نژاد؛ مریم السادات طباطبائیان