نویسنده = ������������ �������������� ��������������
کاربرد تئوری بازی ها در ارزیابی سرمایه گذاری در سهام

دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، مهر 1390، صفحه 101-129

غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ رضا احتشام راثی