نویسنده = ������������������ ��������
تاثیر سوگیری شناختی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران بر ارزشیابی سهام

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، خرداد 1391، صفحه 65-81

هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرشاد هیبتی؛ شهره یزدانی


کیفیت سود و هزینه سرمایه

دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، تیر 1390، صفحه 183-215

هاشم نیکومرام؛ پیمان امینی