نویسنده = ���������� ������������������
ارزیابی عوامل موثر بر نسبت قیمت به درآمد (P/E) سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، شهریور 1391، صفحه 41-57

سیدعلیقلی روشن؛ ابوالفضل آرین؛ سید حسن حسینی؛ کامبیز نوابی زند؛ علی دریکنده