نویسنده = ������ �������� ��������
کاربرد نظریة ترجیحی در تأمین مالی

دوره 5، شماره 3(پیاپی 15)، آذر 1391، صفحه 31-46

رضوان حجازی؛ هاشم ولی پور؛ مهرنوش سیامر


سیاستهای سرمایه در گردش و سودآوری سهام

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1)، فروردین 1388، صفحه 15-33

هاشم ولی پور؛ زهرا سادات حسینی