نویسنده = ���� ������������ ��������
ارزیابی مدیریت کنترل حجم نقدینگی توسط بانک مرکزی در ایران

دوره 5، شماره 3(پیاپی 15)، آذر 1391، صفحه 1-11

رویا آل عمران؛ سید علی آل عمران


بررسی روند نوسانی بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، شهریور 1391، صفحه 119-132

سید علی آل عمران؛ رویا آل عمران